แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

สำนักตรวจราชและติดตามประเมินผผล เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

พันธกิจ

 • จัดทำยุทธศาสตร์ และวางแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิจัย ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

 • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ วางแผนในการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • พัฒนาระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนวิจัย ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์การตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

เป้าประสงค์

 • มียุทธศาสตร์และแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลที่สามารถสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • มีคู่มือการตรวจราชการและติดตามประเมินผลที่ครอบคลุม
 • มีผลงานทางวิชาการด้านวิจัย ติดตาม ประเมินผลที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
 • มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • บุคลากรได้รับการพัฒนา วิจัย ติดตามประเมินผลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น
 • มีการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลให้มีความเข้มแข็ง

มาตรการ

 • พัฒนากระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
 • พัฒนากระบวนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 • ประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • พัฒนาข้อมูลและเครือข่ายเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • ดำเนินการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจ
 • พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • ประมวลสรุป รายงานผลการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ

ค่านิยม

I  =  Inspiration มีแรงบันดาลใจในการทำงาน

N = New Management การบริหารจัดการแนวใหม่

S = Strategy ทำงานอย่างมีกลยุทธ์

P = Professional เป็นมืออาชีพ

E = Empowerment สร้างพลังร่วม

C = Co – operation ร่วมมือร่วมใจ

Top