นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่9 และ15

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มาต้อนรับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ดร.นพ ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนกงานกองทุนสนันสนุนกสนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดี้ที่คุณได้ทำ” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ “ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย” 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ : โครงการ กฏระเบียบ งบประมาณ และ KPI กำกับติดตาม 2.มาตรการด้านถนน รถ และสถานศึกษาปลอดภัย 3.ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความร่วมรับผิดชอบร่วมกัน