นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่16

วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2565

เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย