โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2565

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2565 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สตผ.สป. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจาก นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. และนางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด