แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนางานประจำปี

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการระยะ3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Top