แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หน้าที่และอำนาจ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน้าที่และอำนาจ

หน้าที่และอำนาจสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. (ตามกฎกระทรวง)

1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการจัดทำแผนการตรวจราชและการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง

3. วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Top