นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผตร.ศธ.ลงพื้น้ที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้น้ที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดน่่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน