แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล  สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติ]

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติ]

นายยศพล เวณุโกเศศ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติ]

นายสุทิน แก้วพนา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[ประวัติ]

Top