แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 2 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ,จังหวัดปทุมธานี  ,จังหวัดนครปฐม ,จังหวัดสมุทรปราการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 10 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จังหวัดบึงกาฬ ,จังหวัดเลย ,จังหวัดหนองคาย ,จังหวัดหนองบัวลำภู ,จังหวัดอุดรธานี

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาระบบราชการและบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

นายปรีดี  ภูสีน้ำ  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 17 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดตาก ,จังหวัดพิษณุโลก ,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดอุตรดิตถ์

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 18 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  จังหวัดกำแพงเพชร ,จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดพิจิตร ,จังหวัดอุทัยธานี

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 6 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จังหวัดกระบี่ ,จังหวัดตรัง ,จังหวัดพังงา ,จังหวัดภูเก็ต ,จังหวัดระนอง ,จังหวัดสตูล

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 11 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดนครพนม ,จังหวัดมุกดาหาร ,จังหวัดสกลนคร

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 14 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  จังหวัดยโสธร  ,จังหวัดศรีสะเกษ ,จังหวัดอำนาจเจริญ ,จังหวัดอุบลราชธานี

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

นางสุปรานี  นฤนาทนโรดม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 13 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดชัยภูมิ ,จังหวัดนครราชสีมา ,จังหวัดบุรีรัมย์ ,จังหวัดสุรินทร์

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร  ดอนเหนือ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 12 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ,จังหวัดขอนแก่น ,จังหวัดมหาสารคาม ,จังหวัดร้อยเอ็ด

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จังหวัดชุมพร ,จังหวัดนครศรีธรรมราช ,จังหวัดพัทลุง ,จังหวัดสุราษฎ์ธานี ,จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 9 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  จังหวัดจันทบุรี ,จังหวัดตราด ,จังหวัดนครนายก ,จังหวัดปราจีนบุรี ,จังหวัดสระแก้ว

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 15 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,จังหวัดลำปาง ,จังหวัดลำพูน

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 1 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  จังหวัดชัยนาท ,จังหวัดพระครศรีอยุธยา  ,จังหวัดลพบุรี ,จังหวัดสระบุรี ,จังหวัดสิงห์บุรี ,จังหวัดอ่างทอง

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 16 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดเชียงราย ,จังหวัดน่าน ,จังหวัดพะเยา ,จังหวัดแพร่

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 3 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดราชบุรี ,จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 8 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดระยอง

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 4 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,จังหวัดเพชรบุรี ,จังหวัดสมุทรสงคราม ,จังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  จังหวัดนราธิวาส ,จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

 

Top