แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นาย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด : 14 กันยายน 2505

ประวัติการศึกษา :

– มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
– สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งทางราชการ :

– เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 ตำแหน่ง สถาปนิก 3 กรมการฝึกหัดครู
– ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (22 มี.ค. 2556)
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (11 ธ.ค. 2557)
– รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (20 ม.ค. 2558)
– รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 ต.ค. 2558)
– เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (1 ต.ค. 2559)
– เลขาธิการสภาการศึกษา (25 ธ.ค. 2561)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2560
– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2558

การฝึกอบรม :

– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
– หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่7) สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่นที่4) ส านักงบประมาณ
– หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส. รุ่นที่1) กรมบัญชีกลาง
– Regional Labor Market Course for East Asia and Pacific : The World Bank
– APEC e-Learning Cooperation Training Program (รุ่นที่ 25) : APEC

รางวัลที่ได้รับ :

– ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ด้านการบริหาร พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
– ศิษย์เก่าเกียรติยศ พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Top