ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สป.ศธ.(แก้ไขเพิ่มเติม)