นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่16

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รับฟังรายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง กศน.อำเภอพาน เน้นการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ นวัตกรรมการศึกษา การจัดแสดงสินค้าของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เย็บผ้า-ปักผ้า บ้านทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย