นายปรีดี ภูสีน้ำ ประธานการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ (ITA) สป.ศธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบจาก นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ศธ. ชั้น2