นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของสพป.เชียงใหม่ เขต5และเขตตรวจราชการที่ 15 จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ของ สพป.เชียงใหม่ เขต5 ตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย รวมทั้งลงพื้นที่โครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว เขตตรวจราชการที่ 15 ณ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง8 อำเภอดอยเต่า โรงเรียนเตียงอาง โรงเรียนบ่อสลี อำเภอฮอด โรงเรียนบ้านหลวง ศศช.บ้านขุนอมแฮด อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย