นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาย ศธ.และโครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยและลงพื้นที่โครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว เขตตรวจราชการที่15 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลิด อำเภอแม่สะเรียง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 และศศช.บ้านสะลี ตำบลแม่เหาะ กศน.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของที่จำเป็นให้กับครูและนักเรียนที่ห่างไกล