นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาย ศธ.และโครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว เขตตรวจราชการที่15

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ณ โรงเรียนแม่ลาย อ.ฮอด สพป.เชียงใหม่ ศศช. บ้านแม่ลายดวงจันทร์ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม อ.ฮอด สพป.เชียงใหม่ เขต5 และศศช.บ้านเคาะท่า ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  พร้อมทั้งมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่ห่างไกล และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว เขตตรวจราชการที่15