คำสั่่ง สป.ที่2689/2561 เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัด ศธ. ผตร.ศธ.และผู้ช่วยปลัด ศธ. ปฏิบัติราชการแทน