คำสั่่งศธ. ที่สป.101/2565 เรื่องมอบหมายให้ ผตร.ศธ. รับผิดชอบเขตตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565