คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า