คำสั่งสป. ที่2575/2565 เรื่องมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง