คำสั่งศธ. ที่สป.658/2565 เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง