คำสั่งศธ. ที่สป.38/2564 เรื่องมอบหมายให้ ผตร.ศธ.รับผิดชอบเขตตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายฯ(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง