คำสั่งศธ. ที่สป.286/2562 เรื่อง มอบหมายให้ ผตร.ศธ. ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง