คำสั่งศธ. ที่สป. 285/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ