คำสั่งศธ.ที่สป.67/2566 เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ ศธ.รับผิดชอบเขตตรวจราชการฯตามนโยบายการตรวจราชการของ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง