การบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักสิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง